Optymalizacja ZUS, a w szczególności ta, która polega na zatrudnieniu w jednym z krajów będących członkiem Unii Europejskiej i jednoczesnym prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, w większości przypadków okazała się być fiaskiem. Firmy optymalizacyjne w głównej mierze bazowały (bazują) na starych (!) aktach prawnych, a co więcej – na pojedynczych paragrafach, której nijak się mają do całości rozporządzenia, jego brzmienia i sensu.

Optymalizacja ZUS, co mówią firmy optymalizacyjne

 

Wielu z Państwa zapewne usłyszało:

Posiadając działalność gospodarczą w Polsce i w tym samym czasie umowę o pracę w innym kraju UE powinieneś, a nawet musisz wyrejestrować się z ZUS. ZUSowi nie płacisz już ani złotówki i mimo tego, że ZUS wyśle do Ciebie pismo, to jesteś najdroższy kliencie na wygranej pozycji. Dodatkowo kuszą o wiele wyższą emeryturą, którą można otrzymać na przykład z Wielkiej Brytanii. To tego kraju przede wszystkim dotyczy optymalizacja.

Ta rzekoma podstawa prawna, jak już wcześniej wspomnieliśmy jest tylko elementem całego rozporządzenia, którego ostatecznego sensu NIE STANOWI  „Umowa o pracę np. w UK zwalnia mnie ze składek w ZUS w Polsce z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.”

Jeszcze raz podkreślamy – NIE O TYM TRAKTUJE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 oraz nr 987/2009.

 

Na co powołują się firmy optymalizacyjne?

Artykuł 11, punkt 2), lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Zasady ogólne:

osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego;

 

Optymalizacja ZUS, a przepisy UE

 

Czego nie wzięły pod uwagę firmy optymalizacyjne sprzedając swoją usługę?

Artykuł 11, punkt 1) lit. A i B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dotyczący Elementów służących ustaleniu miejsca zamieszkania:

 

  1. W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:
  1. a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich;
  1. b) sytuację danej osoby, w tym:
  • charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;
  • jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne;
  • prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
  • w przypadku studentów – źródło ich dochodu;
  • jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały;
  • państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

 

Zatem sama nadrzędność umowy o pracę nad inną formą zatrudnienia (działalnością gospodarczą w Polsce) NIE WYSTARCZA.

 

Pojawia się także pytanie, czy zostali Państwo poinformowani o obowiązku złożenia wniosku o dokument A1?

Dokument A1, jedyny ratunek

 

A1 to dokument urzędowy, który ostatecznie potwierdza Państwa podleganie pod jedno ustawodawstwo. Zatem nie decyduje firma optymalizacyjna a urząd, do którego kierowany jest taki wniosek.

Tylko posiadanie dokumentu A1 zwalnia Państwa z niepłacenia składek do ZUSu z tytułu działalności gospodarczej oraz gwarantuje uzyskanie świadczeń emerytalnych za przepracowane za granicą lata.

 

 

Jesteśmy tu po to, aby Państwu pomóc. Zweryfikujemy każdą sprawę, zanim złożymy wniosek o A1.

 

Linki do Rozporządzeń:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/koordynacja%20SZS/987%20NEW.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20100501:pl:PDF

Komentarze

komentarzy